REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI


SPIS TREŚCI: I. Wstęp – dane kontaktowe
II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
IV. Prawa Użytkowników w zwązku z przetwarzaniem danych osobowych
V. Bezpieczeństwo danych osobowych
VI. Jak Przetwarzamy Twoje dane?
VII. Zgoda – cońnięcie zgody
VIII. Przechowywanie danych
IX. Udostępnianie danych innym podmiotom
X. Cookies
XI. Zmiany w polityce
XII. Prawa autorskie
XIII. Cenniki

I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Skanerka Sp. z o.o., danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe firmy Skanerka Sp. z o.o. lub aplikację mobilną "skanerka" (dalej łącznie „Użytkownicy”). Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów. W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa. Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre tylko kwestie. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy stron internetowych zarządzanych w imieniu Skanerka Sp. z o.o. oraz klauzule informacje, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych, konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO. Dane kontaktowe Skanerka Sp. z o.o. Skanerka Sp. z o.o. z siedzibą w Łąka przy ul. Łąka 260 F (KOD 36-004), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5170384491, REGON: 368513415. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych E-mail: kontakt@skanerka.pl Adres: Skanerka Sp. z o.o. Łąka 260F (36–004), z dopiskiem „IOD.

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Skanerka Sp. z o.o. odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. Oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy: Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania. Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych. Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Skanerka Sp. z o.o. realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Użytkownik ma prawo do: Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas i w jaki sposób. Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane. Prawo do usunięcia danych osobowych przez Skanerka Sp. z o.o. („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres kontakt@skanerka.pl lub pisemnie na adres Łąka 260F, 36-004 Łąka z dopiskiem „IOD”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej. Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Skanerka Sp. z o.o. podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia: a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją, c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik i współpracownik naszej firmy mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników? Skanerka Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami. O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, każdorazowo informujemy Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. Sposób zbierania danych Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody, od współpracujących z nami firmami, podwykonawców, poszczególnych marek, z naszych stron internetowych w formie poprzez np. sklepy internetowe, formularze kontaktowe, formularze zapisów na szkolenia.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, numer PESEL Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Ciebie danych kontaktowych, wystarczy, że podasz nam tylko jedną z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres email. W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych Skanerka Sp. z o.o. może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć Twoje zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście z naszymi Partnerami handlowymi. Użytkownicy korzystający z naszego serwisu (strony internetowej) pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują, że chcą się zalogować.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Nasza firma wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynika z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny). Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego pod tym linkiem ……….. bądź poprzez bezpośredni kontakt z naszą firmą. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody. Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę. Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VIII. Przechowywanie danych

Skanerka Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

IX. Udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach. Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center. W zakresie celu marketingowego odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego mogą być nasi PARTNERZY HANDLOWI działający na zlecenie i w imieniu Skanerka Sp. z o.o.. Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

X. Cookies

W związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych Skanerka Sp. z o.o. gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto nasza firma korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony Skanerka Sp. z o.o. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu). Cookies Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu . Profilowanie W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania: a) opartego o zgodę Użytkownika – w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi; b) bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach Skanerka Sp. z o.o. oraz na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach do Twoich preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności naszej strony, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach Skanerka Sp. z o.o. Reklama banerowa Dane zebrane podczas wizyty Użytkownika na naszych stronach internetowych wykorzystujemy po to, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową (ogłoszenia reklamowe). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej na innych stronach (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej nie wykorzystujemy danych osobowych, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika.

XI. Zmiany w Polityce

Firma Skanerka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XII. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu https://skanerka.pl w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

XIII. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach Skanerka Sp. z o.o. nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen naszych usług na stronach i w cennikach. Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej mogą być dostępne za dopłatą lub nie być dostępne na polskim rynku.

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej SKANERKA na rzecz Użytkowników. Korzystanie z aplikacji mobilnej SKANERKA jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją i po dobrowolnym jej braniu przez Użytkownika. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka SKANERKA SP. Z O.O. z siedzibą w Łące, 36-004 Trzebownisko, Łąka 260F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000699494, NIP: 5170384491 (dalej: SKANERKA lub Operatorem). Adres do korespondencji: 36-004 Trzebownisko, Łąka 260F Telefon kontaktowy: 603 433 955 E-mail: kontakt@skanerka.pl Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej http://skanerka.pl/regulamin, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Użytkownik zostaje powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli treść zmiany została udostępniona na 14 dni przed wprowadzeniem nowej treści do Regulaminu. Użytkownicy, którzy pobrali Aplikację przy pierwszym logowaniu na konto, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostaną powiadomieni o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Operatorem, tj. zamknięcia konta w Aplikacji. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony www, a także do formularzy, logotypów należą do SKANERKI, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. SKANERKA ma prawo do zamieszczania na swojej stronie internetowej treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług własnych, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

§ 2 DEFINICJE

Konto – utworzone dla Użytkownika w wyniku rejestracji, pod unikalną nazwą, jaką Użytkownik posługuje się na portalu społecznościowym FACEBOOK; Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada konto na portalu FACEBOOK, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Aplikacji i/lub usług świadczonych przez SKANERKĘ w ramach Aplikacji oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin; Operator - SKANERKA z siedzibą w Łące, 36-004 Trzebownisko, Łąka 260F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000699494, NIP: 5170384491, będący właścicielem serwisu. Operator nie jest sprzedawcą ani usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie, a jedynie w ramach platformy handlowej prezentuje informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepów. Operator nie odpowiada za aktualność, zupełność ani rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty Sklepu; Regulamin – niniejszy dokument; Aplikacja – przeznaczona na urządzenia mobilne (telefony) za pośrednictwem, której Operator świadczy usługę na rzecz Użytkownika, umożliwiającą skanowanie kodów kreskowych i przeglądanie danych zgromadzonych w jej bazie produktów oraz innych bazach danych, w stosunku do których SKANERKA posiada prawo korzystania, a także przeglądanie informacji udostępnianych przez innych Użytkowników w Polsce; Sklep – podmiot profesjonalny, prowadzący działalność gospodarczą w formie sklepu stacjonarnego, jak również Producent towarów współpracujący z SKANERKA w ramach Aplikacji na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Aplikacji Towary; Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sklepy; Usługi – świadczone dla Użytkowników przez SKANERKA w ramach Aplikacji usługi, a przede wszystkim najbliższej lokalizacji towarów.

§ 3 WARUNKI POBIERANIA I REJESTRACJI W APLIKACJI

Pobranie aplikacji na urządzenie mobilne Użytkownika jest bezpłatne i odbywa się za pośrednictwem sklepów internetowych: Google Play – dla systemu Android, App Store – dla systemu iOS. Do korzystania z aplikacji niezbędny jest telefon wykorzystujący system Android w wersji co najmniej 5.0 lub system IOS w wersji co najmniej 8. Z tytułu korzystania z aplikacji SKANERKA Usługodawca nie pobiera opłat. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. SKANERKA nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Usługa polegać będzie w szczególności: na poszukiwaniu informacji o najbliższym punkcie, w którym można nabyć poszukiwany przez Użytkownika towar, wymianie informacji dotyczących produktów pomiędzy użytkownikami Aplikacji, dostarczaniu informacji o aktualnych promocjach na Towary znajdujące się w bazie Aplikacji. Usługodawca gromadzi informacje o czynnościach użytkowników, którzy pobrali Aplikację, tworząc indywidualne bazy zawierającą skanowane produkty, liczbę zeskanowanych kodów kreskowych, informację o szczegółowej lokalizacji urządzenia (np. na podstawie danych z modułu GPS urządzenia).

§ 4 LOGOWANIE

Logowanie do Aplikacji odbywać się będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego FACEBOOK. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Aplikacja otrzyma następujące uprawnienia: profil publiczny Użytkownika, listy znajomych, data urodzenia i adres e-mail. Aplikacja nie będzie mieć możliwości publikowania na portalu FACEBOOK. Rejestracja w Aplikacji zostanie potwierdzona automatycznie. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez: przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Operatora: kontakt@skanerka.pl Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Treść wypowiedzenia umowy dostępna jest na stronie http://skanerka.pl/wypowiedzenie-umowy.pdf. usunięcia przez Użytkowania konta na portalu FACEBOOK – rozwiązanie umowy następuje automatycznie wprowadzenie przez Użytkownika danych, usunięcia konta w aplikacji poprzez konto na portalu FACEBOOK, odinstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego treść dostępna jest http://skanerka.pl/wypowiedzenie-umowy.pdf. Operator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych zarejestrowanych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Operatora, jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Operator może rozwiązać umowę (usunąć konto z Aplikacji) z Użytkownikiem lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Jeżeli umowa została rozwiązania na podstawie decyzji Operatora, Użytkownik nie może się zarejestrować bez jego uprzedniej zgody.

§ 5 KORZYSTANIE Z APLIKACJI

Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie Korzystanie z Aplikacji oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami w niej zgromadzonymi, wprowadzania danych dotyczących produktów poprzez zeskanowanie kodu kreskowego znajdującego się na Towarze, udzieleniu informacji zawierającej opis Towaru oraz podaniem dostępności danego Towaru w danej lokalizacji. Dane, o których mowa w pkt 2 dotyczą, w szczególności: opinii Użytkownika o produkcie, informacja o miejscu zakupu Towaru, informacja o cenie zakupionego Towaru, informacja o składzie Towaru, informacja o marce i producencie Towaru. Użytkownik Aplikacji może przeglądać opisy Towarów oraz porównywać oferty pochodzące z różnych Sklepów. Użytkownik może również umieszczać w Aplikacji opinie na temat Towarów i Sklepów, a także inne materiały, w tym wypowiedzi, listy Towarów, filmy oraz wszelkie inne informacje, których zamieszczenie umożliwiają funkcjonalności Serwisu. Użytkownik Aplikacji zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w szczególności do: przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, używania Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, nie podejmowania działań niezgodnych z przeznaczeniem Aplikacji w szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z Aplikacji w celu tworzenia własnych baz danych niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście, a także złamanie jakichkolwiek zabezpieczeń aplikacji w tym w szczególności zabezpieczeń, których celem jest ochrona Aplikacji przed niezgodnym z prawem lub postanowieniami Regulaminu korzystaniem i dostępem. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek. SKANERKA nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Operatora. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych oraz innych informacji dostępnych w Aplikacji z wyjątkiem działań określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Operatora, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Aplikacji materiałów wymaga każdorazowo pisemnej, pod rygorem nieważności zgody SKANERKI i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów SKANERKI, Użytkowników i Sklepów. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Aplikacji stanowią przedmiot praw wyłącznych SKANERKI, Sklepów lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy SKANERKI. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Aplikacji do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Dane dotyczące Towarów, prezentowane w Aplikacji pochodzą od Sklepów lub Użytkowników, którzy za ich treść ponoszą odpowiedzialność. SKANERKA dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym jednak w celu sprawdzenia aktualności oferty oraz dostępności Towaru prezentowanych w ramach usługi porównywarki cen, Użytkownik winien przejść do strony internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z tym Sklepem. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. SKANERKA nie odpowiada za Transakcje realizowane przez Sklep. Za przebieg Transakcji oraz roszczenia z tym związane odpowiada Sklep. Operator w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru prezentowanym w Serwisie a cechami produktu dostępnego w Sklepie, wiążący dla Użytkownika i Sklepu jest opis Towaru prezentowany przez Sklep.

§ 6 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma możliwość, dobrowolnego zamieszczania w Aplikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących Towarów, które będą powszechnie dostępne dla innych Użytkowników Aplikacji. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Użytkownicy wprowadzając treści przyjmują za nie pełną odpowiedzialność. Użytkownik dokonując wpisu w Aplikacji udziela Operatorowi udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wpisu. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich, w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Użytkownik zamieszczający opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa osób lub podmiotów albo naruszające zasady współżycia społecznego, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Operator zastrzega sobie prawo usuwania umieszczonych w Aplikacji treści, bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał takiego wpisu w sytuacji gdy wpis: narusza godność ludzką, dobra osobiste lub dobre obyczaje; narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich; zawiera treści dyskryminujące, a w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość; rani przekonania religijne lub polityczne; zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska; ma charakter reklamy bądź zawiera innego rodzaju informacje lub materiały o charakterze komercyjnym; promuje system sprzedaży lawinowej; zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej; jest w formie obraźliwej lub wulgarnej. Operator może udostępnić dane Użytkownika oraz treści lub jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek ich udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) jest SKANERKA SP. Z O.O. z siedzibą w Łące, 36-004 Trzebownisko, Łąka 260F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000699494, NIP: 5170384491, Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z póżń. Zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji, a w szczególności świadczenia tym Użytkownikom przez Operatora Usług, archiwizacji, ulepszania Aplikacji. Operator świadcząc Usługi dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu, a dotyczących Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Aplikacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług świadczonych przez Operatora w ramach Aplikacji. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Aplikacji. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podczas przeglądania stron Aplikacji są używane przez Operatora pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika zasady działania plików „cookies” zostały wskazane w Polityce Cookies, która jest dostępna na stronie internetowej aplikacji.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

SKANERKA oświadcza, że przysługuje jej całość wyłącznych, osobistych i majątkowych praw autorskich do Aplikacji w zakresie korzystania i rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji wraz z wyłącznym prawem wykonywania praw zależnych – w zakresie koniecznym do wykonania Umowy. Aplikacja jest przedmiotem ochrony prawno- autorskiej, a przez zaakceptowanie Regulaminu Użytkownik zostaje upoważniony do korzystania z niej na zasadach określonych w Regulaminie. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie, Użytkownik otrzymuje niewyłączną, bez prawa do udzielanie sublicencji, bez prawa do przeniesienia jej na inny podmiot, licencję na zainstalowanie i wykorzystywanie kopii dostępnych Aplikacji, wyłącznie na ich wykorzystania w celach niekomercyjnych. Wszelkie Aplikacje, które będą aktualizować, uzupełniać lub zastępować daną wersję Aplikacji również podlegają postanowieniom Regulaminu, chyba, że zostanie wydana specjalna licencja dotycząca tych aktualizacji, uzupełnień czy zastąpienia. W takim przypadku, nowe ustalenia będą obowiązywać w momencie niezgodności z Regulaminem, lub będzie należało postępować zgodnie z tym, co zostało określone w nowych postanowieniach. Operator nie wyraża zgody na autoryzowanie czy udzielanie zezwolenia jakiejkolwiek stronie trzeciej na: licencjonowanie lub sprzedaż Aplikacji; dystrybuowania Aplikacji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dystrybucja została wyraźnie autoryzowana przez Operatora, wykorzystanie Aplikacji do innych celów, niż osobisty, niekomercyjny użytek; stosowanie technik inżynierii odwrotnej, dekompilacji, demontażu ani podejmowania prób dotarcia do kodu źródłowego Aplikacji; modyfikowania, wprowadzania zmian czy tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Aplikacji; usuwania, zmiany czy zasłaniania wszelkich znaków towarowych, znaków handlowych oraz innych znaków własności pojawiających się na Aplikacjach.

§ 9 POPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA APLIKACJI

Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych a także ich wpływu na Usługi, Operator niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Aplikacji. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych usług, w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień i rozbudowy Aplikacji, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych. Operator podejmie stosowne działania, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz w celu skrócenia czasu przerwy technicznej w dostępie do Aplikacji.

§ 10 REKLAMACJE

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Operatora wskazany w § 1, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@skanerka.pl Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży przez Sklep należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, których przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora jest prawo polskie. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018